Wstecz

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
ul. Słowackiego 17 A, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 822-82-21, (33) 822-82-22, (33) 812-32-03, fax: (33) 812-65-20
http://www.ksiaznica.bielsko.pl
biblioteka@ksiaznica.bielsko.pl

 
Książnica Beskidzka – miejska biblioteka samorządowa w Bielsku-Białej, pełniącą funkcję biblioteki powiatowej. Jest największą biblioteką publiczną na terenie dawnego województwa bielskiego.

Początki działalności bibliotek publicznych w Bielsku datuje się na początek XVIII wieku, kiedy to bielski patrycjusz Zygmunt Frölich przekazał miastu na mocy testamentu swój prywatny księgozbiór. Po II wojnie światowej w 1945 roku powstała Biblioteka Powiatowa w Bielsku, a w 1947 roku - Miejska Biblioteka Publiczna w Białej i w 1948 roku - Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku. 1 stycznia 1951 roku połączono w jeden organizm miejski Bielsko i Białą. Doszło do formalnego połączenia bibliotek publicznych obu miast.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej została powołana decyzją Wojewody Bielskiego dnia 1 sierpnia 1975 roku.

Powstała na bazie działającej Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej, która została zlikwidowana w związku z reformą administracyjną kraju. W roku 1998 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej obchodziła jubileusz 50-lecia (1948-1998). Z dniem 1 stycznia 1999 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej została zlikwidowana, a na jej miejsce powstała Miejska Biblioteka Publiczna.

8 czerwca 1999 roku podjęto uchwałę o nadaniu nowego Statutu i zmianie nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej na Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej. W nowym statucie czytamy między innymi, że, Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej jest samorządową instytucją kultury - biblioteką publiczną, działającą w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała. Książnica służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności miasta.

Ponadto: uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej. Może prowadzić: działalność wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Miejsca niezwykłe